GDPR adatvédelmi nyilatkozat

GURDIÓ KFT

___

székhely: __ 1162 BUDAPEST ÁKOS UTCA 68

cégjegyzékszám: 01 09 896630

adószám: _14274657-2-42_

(„Társaság”)

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A jelen adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) a Társaság gazdasági tevékenysége kapcsán a Társaság adatkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján.

Adatkezelési nyilatkozat

A Társaság a jelen Adatkezelési Szabályzatban is rögzíteni kívánja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy tervezi és végzi, hogy az megfeleljen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, angol rövidített neve: GDPR, a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.

A jelen Adatkezelési Szabályzat további rendeltetése, hogy igazolja, hogy a Társaság megfelel a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (Rendelet 5. cikk (2) bekezdés).

A szabályzat meghatározza a Társaság belső, adatkezeléssel kapcsolatos szabályait és eljárásai rendjét a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban, azoknak megfelelve. A szabályzat alapján meghatározott eljárási rend és szabályrendszer az érintettek jogai védelmén túl a Társaság eljárása adatkezelési elveknek történő megfelelősége igazolását is szolgálja.

A szabályzat a természetes személyekkel összefüggésbe hozható adatokra korlátozódik, a szemmélyes adatokra vonatkozó eljárást tartalmazza. Természetes személynek tekintendő az adatkezelés kapcsán az egyéni vállalkozó és az az egyéni cég is.

Jelen szabályzat az alkalmazott fogalmakat a Rendelettel egyezően az alábbiak szerint határozza meg:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;